Publisert 21.03.2017
Kommunevåpen liten

Selje formannskap har i sak 017/17 gjort vedtak om legge Framlegg om forskrift til lokal politivedtekt ut på høyring.  

Forskriften regulerer lokale føresegner om ro, orden, arrangement og andre tilhøve i Selje
kommune som ikkje er regulert av sentrale lover eller forskrifter.
Papirversjon er lagt ut på Servcekontoret i høyringsperioden.

Høyringsfristen er 10. april 2017

Publisert 02.03.2017
Kommunevåpen liten

Selje kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Etter ei anbodsrunde vert tilskotet tildelt aktuell utbyggjar, som elles ikkje finn økonomisk grunnlag for å byggje ut på mindre plassar.

Fristen for høyringa er 7. april 2017. Innspel kan sendast på e-post til post@selje.kommune.no og merkast "høyringsuttale breibandutbygging".

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering