Oppstart av detaljregulering for Leikanger sentrum

Leikanger sentrum - detaljregulering.png - Klikk for stort bilete

Formålet med planarbeidet er å sikre god framtidig arealbruk i Leikanger sentrum med omsyn til bustad, næring, trafikktryggleik og universell utforming, tilgang til ulike anlegg, areal til nye aktivitetar, parkeringsløysning, busstopp og tilrettelegging av uteområdeog møteplassar.

Frist for innspel til oppstart er 1. juni 2019.
 

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla om oppstart.

Det er Selje kommune som melder om oppstart for arbeid med detaljregulering for Leikanger sentrum og planen skal utarbeidast i samarbeid med Nordplan.  

Bilete viser planavgrensing for detaljregulering for Leikanger sentrum.

Ny sentrumsplan for Leikanger vil avløyse fylgjande reguleringsplanar;Leikanger sentrum - detaljregulering.png - Klikk for stort bilete
01/74 - Aust for kyrkja
03/76 – Ved kyrkja
02/79 – Del av reg.plan 01/74, endring
05/76 – Leikanger sentrum
Reguleringsplan for Leikanger sentrum, vedteken i 2003

Detaljregulering for Leikanger sentrum er ei oppfylgjing av kommuneplanen sin arealdel 2017-2029 og planarbeidet skal bygge på stadanalyse for Leikanger og innspel frå folkemøte 18.03.2019. Det skal leggast opp til ein planprosess der berørte partar får høve til å medverke, før det vert fatta endelig vedtak om arealbruken i området.

Planarbeidet skal gjennomførast i samsvar med Plan og bygningslovens kapittel 12 og som detaljregulering i medhald av pbl. §12-3. Grunneigarar, naboar og aktørar i området blir varsla direkte.

Frist for innspel til oppstartsvarselet er satt til 01.06.2019

Merknader og innspel til planarbeidet må sendast til post@selje.kommune.no eller til Selje kommune, 6740 Selje. Merk innspelet med; 19/251 - Innspel til varsel om oppstart for detaljregulering for Leikanger sentrum.

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du ta kontakt med Hanne Marie Utvær v/Plan og utviklingsavdelinga eller Rådmann Kristine Dahl.

//

Gry Otneim Leikanger
sakshandsamar

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 26.04.2019 11:44
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering