Varsel om oppstart av planarbeid - Arealplanen

I medhald av reglane i §11-12 i Plan og bygningslova kunngjer Selje kommune oppstart av arbeidet med Kommuneplanen sin arealdel.

Framlegget til planprogram for kommuneplanen sin arealdel vert lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.

Høyringsfrist er sett til 31.01.2015 

Planprogrammet i papirversjon er utlagt på biblioteket og er å få i papirversjon på kommunen sitt Servicekontor

Merknader, kommentarar og innspel skal sendast Selje kommune, kommunehuset 6740 Selje eller post@selje.kommune.no

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 16.02.2015
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering