Publisert 04.02.2010
På Knutholmen

Prosjektgruppa og inviterte ressurspersonar har vært samla eit døgn på Knutholmen i Bremanger til ein idédugnad kring visjon, overordna mål, strategiar og prioriterte tiltak for Sunnivaleia - ei pilegrimslei frå Kinn til Selja som er under utvikling. Ei engasjert gruppe ga mange gode innspel til det vidare arbeidet med leia. På bakgrunn av ei forstudie som var klar hausten 2009 skal no føremål med Sunnivaleia konkretiserast og ein må velje strategiar og virkemiddel. Løyper skal merkast og ryddast, lokalbefolkning og sokneråd må engasjerast. Deltakarane diskuterte også visuell profil, erfaringar frå pilegrimsvandringar i heile Europa og korleis ei turhandbok for Sunnivaleia bør sjå ut. Viss alt går etter planen vil Sunnivaleia bli offisielt opna i 2011. I forkant av Seljumannamesse i år blir det arrangert ei prøvevandring frå Kinn til Selja. Den startar 28. juni på Kinn. Meir informasjon om prøvevandringa kjem snart.

Publisert 04.02.2010
Reiseklar
Vestlandets største reiselivmesse heiter Reiseklar og blir arrangert i januar kvart år, i 2010 var det 22.-24. Tradisjonen tru er Reisemål Stryn & Nordfjord godt representert, denne gongen med fem deltakarar.
Publisert 23.12.2009
Klosteret

I 2005 vart det bestemt at Selje kloster- og helgenanlegg skulle inn i Riksantikvaren og Miljødepartementet sitt tiårige ruinprosjekt. Omfanget er basert på tilstandsrapport frå Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og på lokalt utarbeidde vurderingar. Inneverande år har ei budsjettramme på nær tre millionar, der 2,5 mill. kjem frå eit samarbeidsprosjekt med Rksantikvaren ,og resten frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Selje kommune. Stikkord for arbeidet i 2009 er murkonservering, kulturlandskapsskjøtsel,  laserscanning og kulturminneregistrering.

Publisert 22.12.2009
Hoddevik

Regjeringa peikte i 2009 ut 20 utvalde kulturlandskap i jordbruket, som skal få ei særskild skjøtsel og forvaltning. Området Hoddevik - Liset på Stadlandet er eit av desse områda - særprega av kystgrender med gardslandskap og kystlynghei. Området inkluderer også Ytre og Indre Fure, Drage, Årdal og Skårbø. Dei utvalde landskapa vil fungere som nasjonale referanseområde og utstillingsvindauge for særprega, representativ og verdifull natur og kulturhistorie knytt til jordbruket i Noreg. Forvaltning og skjøtsel av områda skal baserast på frivillig deltaking der staten inngår avtale med interesserte gardbrukarar og grunneigarar om tilskot til utføring av viktig skjøtselsarbeid. Her finner du brosjyre (PDF, 2 MB) om Utvalde kulturlandskap i jordbruket. 

 

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering