Publisert 19.03.2010
Fagmøte i selje

 Det årlege regionmøte mellom Riksantikvaren og fylkeskommunane på Vestlandet vart halde på  Selje Hotel 17.-18. mars med kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune som arrangør og vertskap. Tilstades var  representantar frå  Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bergen Museum og Bergens Sjøfartsmuseum. 

Dette er eit fellesforum for diskusjon og orienteringar om forvaltning, arbeid i felt, informasjon og skjøtsel av kulturminne. Inger-Marie Aicher Olsrud orienterte om Riksantikvarens ruinprosjekt og Berit Gjerland orienterte om kulturminneregistreringa på Selja våren 2009. 

Bjørn E. Jensen frå  Klosterprosjektet orienterte om erfaringar frå skjøtsels- og konserveringsprosjektet på Selja og var guide for ein tur på Selja. Der fekk dei og ei orientering av John Cowell om problematikk og gode løysingar for murverket i middelalderruinar generelt og Selja spesielt. Møtet vart lagt til Selje denne gongen fordi mange hadde ynskje om å få ein ekskursjon til Selje kloster og helgenanlegg. For dei fleste var dette det første besøket på Selja.

Publisert 04.02.2010
På Knutholmen

Prosjektgruppa og inviterte ressurspersonar har vært samla eit døgn på Knutholmen i Bremanger til ein idédugnad kring visjon, overordna mål, strategiar og prioriterte tiltak for Sunnivaleia - ei pilegrimslei frå Kinn til Selja som er under utvikling. Ei engasjert gruppe ga mange gode innspel til det vidare arbeidet med leia. På bakgrunn av ei forstudie som var klar hausten 2009 skal no føremål med Sunnivaleia konkretiserast og ein må velje strategiar og virkemiddel. Løyper skal merkast og ryddast, lokalbefolkning og sokneråd må engasjerast. Deltakarane diskuterte også visuell profil, erfaringar frå pilegrimsvandringar i heile Europa og korleis ei turhandbok for Sunnivaleia bør sjå ut. Viss alt går etter planen vil Sunnivaleia bli offisielt opna i 2011. I forkant av Seljumannamesse i år blir det arrangert ei prøvevandring frå Kinn til Selja. Den startar 28. juni på Kinn. Meir informasjon om prøvevandringa kjem snart.

Publisert 04.02.2010
Reiseklar
Vestlandets største reiselivmesse heiter Reiseklar og blir arrangert i januar kvart år, i 2010 var det 22.-24. Tradisjonen tru er Reisemål Stryn & Nordfjord godt representert, denne gongen med fem deltakarar.
Publisert 23.12.2009
Klosteret

I 2005 vart det bestemt at Selje kloster- og helgenanlegg skulle inn i Riksantikvaren og Miljødepartementet sitt tiårige ruinprosjekt. Omfanget er basert på tilstandsrapport frå Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og på lokalt utarbeidde vurderingar. Inneverande år har ei budsjettramme på nær tre millionar, der 2,5 mill. kjem frå eit samarbeidsprosjekt med Rksantikvaren ,og resten frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Selje kommune. Stikkord for arbeidet i 2009 er murkonservering, kulturlandskapsskjøtsel,  laserscanning og kulturminneregistrering.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering