Matombringing

Eldre og andre som permanent eller i kortare tidsrom ikkje er i stand til å sørgje for innkjøp og tillaging av mat, kan kjøpe denne tenesta på produksjonskjøkkenet ved Seljetunet. (57858930)

Matombringing - Klikk for stort bilete

 

1. Tenesta kan  tildelast som eit ”lågterskel - tilbod” i kommunen etter sjølvkost prinsippet .

Prisliste

2. Tenesta kan tildelast etter søknad og i enkeltvedtak  som ei  naudsynt omsorgsteneste med heimel i Pasient og brukarrettigheitslova.. Enkeltvedtak vert fatta utifrå søkjar sitt behov, og vurdert utifrå anna hjelp søkjar evt. mottek frå kommunen.

Søknadskjema 

Heimetenestene kan levere porsjonar med middag eller fullkost (frukost, middag og kvelds ) etter avtale.

Middagen kan leverast nedkjølt for 1 til 7 dagar pr. levering, eller i oppvarma form dagleg.

Publisert av Svein Barmen. Ansvarleg Åshild Bruland. Sist endra 11.07.2014
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering