Eigedomsskatt 2017 - Kunngjering

Kunngjering om utskriving av eigedommsskatt etter lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975, nr 29.

Etter vedtak i kommunestyret 15.12.2016 er det skrive ut eigedomsskatt i Selje kommune for 2017 med 4 promille.

 

Skattelista for eigedomsskatt vert i medhald av lov om eigedomsskatt §15 utlagt til ettersyn på Servicekontoret frå og med 1. mars 2017 og fram til klagefristen er ute.

Det er sendt ut skattesetel for eigedommane til den enkelte eigar.

Frist for evt. klage på utskrevet eigedomsskatt er 12. april 2017. Eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Selje kommune, Eigedomsskattekontoret, 6740 Selje.

Eigedomsskatten forfell i to like store terminar, mai og november, og fakturerast saman med dei øvrige kommunale gebyra.

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering