Har du namneforslag til vegadresser i Selje?

Har du namneforslag til vegadresser i Selje?
Kommunestyret vedtok i haust at det skal tildelast offisielle vegadresser i heile kommunen. Har du forslag til namn på vegar, kulturverdiar og lokale stadnamn som høver seg for dei offisielle vegadressene i kommunen?

Tildeling av vegadresser i Selje kommune
Kommunestyret vedtok i møte 14.09.2017 sak 63/17, at det skal tildelast offisielle vegadresser i heile kommunen. Det er mange og store fordelar med presise adresser, både ved utrykking, distribusjon og også anna offentleg og privat tenesteyting.

Les meir om tildeling av vegadresser i Selje kommune. (PDF, 116 kB)
 

Kort om kommande prosjektarbeid med tildeling av vegadresser:
• Plan og utvikling (PUT) vil utføre det administrative arbeidet. Reidar Sandviknes er      prosjektleiar.
• Planutvalet og kommunestyret gjer nødvendige vedtak undervegs.
• Det er valt ei namnenemnd som skal vere rådgjevande organ i arbeidet.
• Høyring: Før kommunestyret gjer endeleg vedtak, vert forslaga om vegparseller (adresseparseller) og adresser lagt ut til offenteleg høyring.

Arbeidsgangen:
• Inndeling av adresseparsellar: PUT / Namnenemnda lagar eit forslag om korleis vegnettet skal delast inn, dvs. kvar  vegen skal starte og slutte i høve namnet den får.
Kartverket er samarbeidspart her. Forslag til adresseparsellar vert lagt ut på heimesida.
• PUT/namnenemnda startar arbeidet med namneforslag til parsellane. Norsk språkråd er samarbeidspart i dette arbeidet.
• Medverknad: Privatpersonar/bygdelag kan allereie no og heilt fram til offenteleg høyring , komme med namneforslag på vegar.  Vi ser gjerne at forslaga er knytt til  lokale stadnamn, kulturhistoriske hendingar og liknande. Forslaga vi får inn, vert ein del av grunnlaget i arbeidet med tilrådingane til politisk handsaming før utlegging til offenteleg ettersyn. Under det offentelege ettersynet , kan innbyggjarane komme  med skriftelege merknader til forslaga, før endeleg vedtak i kommunestyret. 

Innspel no og seinare kan sendast til post@selje.kommune.no , eller sendast i brevpost til Selje kommune, 6740 Selje.

Valt namnenemnd er: John Leikanger, Marita Aarvik, Terje Ødegård, Veronica Hatlenes, Sigbjørn Hjelle.
Vara: Henrik Aaland, Hanne Marie Utvær

Publisert av Janne Weltzien Listhaug. Sist endra 19.02.2018
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering