Heimeteneste i Selje

Kontaktinformasjon:

Heimetenesta Stadlandet:

Tenesteleiar: Åshild Bruland tlf. 97990462            ashild.bruland@selje.kommune.no

Assisterande tenesteleiar: Wanja Lien tlf. 99698084         wanja.lien@selje.kommune.no

Heimetenesta Selje:

Tenesteleiar: Sabine Ben Boukara tlf: 90563047                sabine.ben.boukara@selje.kommune.no

Assisterande tenesteleiar: Liv Wenche Sjøthun tlf: 97990469  liv.wenche.sjotun@selje.kommune.no

 

Avdelingane i Helse og omsorg yt tenester til menneske med behov for pleie, omsorg, rehabilitering, rus, psykiatri og sosiale tenester. Tenestene vert utført på institusjon, i tilrettelagde bustader og heime hos den enkelte. Tenestene vert ytt ut i frå den enkelte bruker sine behov og etter enkeltvedtak.

 

Heimetenesta i Selje

I Selje kommune er heimetenesta delt inn i to soner:

  • Heimetenesta Stadlandet
  • Heimetenesta Selje/Flatraket

Gjennom heimetenesta driftar kommunen:

  • 32 omsorgsbustader lokalisert i 3 eldretun fordelt på dei  3 geografiske sentra i kommunen
  • 4 omsorgsbustadar i Stadlandet omsorgssenter (Triveli) og ei heildøgnsteneste i privat bustad
  • 1 avlastningsinstitusjon for barn (Triveli) med tilbod til 5 brukarar, plass til 4 samtidig
  • 5 omsorgsbustadar i Selje sentrum (Kvia) og har tenester i 6 bustader i Reidahauen burettslag
  • Hove aktivitetssenter med tilbod til 8 personar per dato
  • «Vår sin butikk» er ei elevbedrift, men har også aktivitetstilbod til vaksne

Vernepleietenesta er organisert i lag med heimetenestene og har hovudsakleg tenester til personar med psykisk utviklingshemming.

Praktisk bistand reinhald vert utført av kommunen sitt reinhaldsteam.

Gebyr og betalingssatsar 2019

Søknadsskjema

 

 

Sist endra 13.08.2019
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering