Høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan

Møteinnkalling_Surf_FB.png - Klikk for stort bilete I samsvar med Plan- og bygningslova §12-10, vedtok Formannskapet, i møte 21.11.2019, sak 135/19, å leggje Reguleringsendring for Seljeneset ut på høyring og offentleg ettersyn.  

Føremålet med planen er å fastsetje eksisterande situasjon og leggje til rette for meir hensiktsmessige løysningar for tilkomst, parkering og naustområde. Planen er vurdert til å ikkje utløyse krav til konsekvensutgreiing.

Sjå planforslag, med tilhøyrande føresegner, plankart, saksframlegg og andre sentrale saksdokument her.

Vi ber om at eventuelle merknader/innspel blir sendt til post@selje.kommune.no eller per post innan 20.01.2020.

Merk brevet med «Merknad/innspel til Reguleringsendring for Seljeneset».

 

Sist endra 26.11.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering