Kulturmidlar 2019

hip hop - Klikk for stort bilete

Selje kommunestyre har satt av midlar som skal delast ut som driftstilskot til lag og organisasjonar som driv kulturarbeid i kommunen.

Her finn du Søknadskjema for kulturmidlar

Søknadsfristen er satt til 1. april 2019
 

Utdrag frå retningslinjene, vedtatt 2018:

Selje kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, er kultur og samhandling med frivillige lag og organisasjonar eitt av dei tverrfaglege tema som er integrert i alle område i samfunnsdelen. Selje kommune skal støtte opp under dugnadsbasert innsats, med følgjande mål under Leve og bu i Selje: "Det skal vere attraktivt å busetje seg i Selje!"

Kommunestyret set årleg av midlar med det mål å bidra til å fremje eit aktivit og allsidig kulturliv i tråd med kommunen sine målsetjingar. Spesielt prioritert er aktivitetar for barn og unge, og spesielt tilrettelagt for personar med spesielle behov.

Kommunestyret fastset ramma for dei årlege kulturmidlane (driftstilskot til lag og organisasjonar), som skal delast ut som tilskot til

  • Idrettsorganisasjonar
     
  • Song og musikkorganisasjonarillustrasjon fotball.jpg
     
  • Andre lag og organisasjonar

 

Her finn du Søknadskjema for kulturmidlar

Damefotball - Klikk for stort bilete Søknadsfristen er satt til 1. april 2019


For meir informasjon:

Retningslinjene for å søkje kulturmidlar

Kommunestyret sitt vedtak 2018

Sist endra 18.02.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering