Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne- unNasjonal tilskotsordning - Klikk for stort bilete gdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 292 millionar kroner til fordeling til tiltak til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist er 10. desember 2018

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre mulighetene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene si inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikkje stillast krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det kan søkjast om tilskot til tiltak som:

  1. bidreg til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem og familiane deira kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar

  2. bidreg til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem og familiane deira kan delta i ferieaktivitetar

  3. bidreg til deltaking for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem på alternative meistringsarenaer

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. Lenke til søknadsskjema finn du på Budir sin søknadsportal

Innkomne søknader vert sendt kommunen samla frå Bufdir, og kommunen skal prioritere mellom søknadane. Tildeling av midlar skal vere klart i slutten av mars 2018. For meir informasjon om ordninga, sjå Bufdir si heimeside

Kontaktperson for Selje kommune er Belinda Fure, epost belinda.fure@selje.kommune.no

Publisert av Belinda Fure. Sist endra 16.11.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering