Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan 2014-2017

I medhald av kommunelova § 44 nr 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (PDF, 2 MB)med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn i periode 02.12.2013-16.12.2013.

I tillegg vert det lagt ut tilråding til nye gebyr - og betalingssatsar for 2014.

Tilrådinga gjeld:

 • Barnehage
 • kulturskule
 • Skulefritidsordning
 • Eldretun, omsorgsbustader, heimehjelp
 • Leigesatsar for kommunale utleigebustadar og garasjar
 • Feiing/brannsyn
 • Tomteprisar
 • Gebyrregulativ for vatn, avløp og slamtømming
 • Oppmålingebyr
 • Bilettprisar 2014 - Barmøyferja og Seljeruta
 • Renovasjon Nomil
 • Gebyr for tenester etter plan- og bygningslova

 

Dokumenta ligg også tilgjengeleg på Servicekontoret.

Høyringsfrist: 16.12.2013 kl 12.00

Skriftlege merknader for budsjett, økonomiplan 2014 - 2017 og avgifts-/gebyrsatsane sendast til: post@selje.kommune.no

Rådmannen

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 05.12.2013
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering