Økonomisk omstilling - Høyring 2014

OMSORG - Klikk for stort bileteOMSORG

 

Selje kommune engasjerte Agenda Kaupang AS til å utføre ein analyse av kommunen sine driftskostnader, kartlegging og konkretisering av områder der kommunen har potensiale for økonomisk og kvalitetsmessig forbetring. Målsetninga er at kommunen sine driftskostnader skal reduserast med 12.mill.

Styringsgruppa i prosjektet (Formannskapet + 2 tillitsvalde) sette ned 4 arbeidsgrupper med fylgjande mandat: Arbeidsgruppene skal finne innsparinger, effektiviseringer (ink. strukturendinger) og inntektsmuligheter innanfor sitt arbeidsområde som gjer det mulig å redusere kommunen sitt netto driftsutgiftsnivå med 12 millionar kroner. Utgangspunktet er utgiftsnivå i 2012. Frist for arbeidsgruppene vart sett til 10.01.2014.

Styringsgruppa hadde møte 16.01.14 og handsama rapporten frå arbeidsgruppene og vedtok at rapporten kunne sendast ut på høyring. Frist 04.02.2014.

Høyringen ble sendt ut til Tenesteleiarane, Hovedtillitsvalde, Hovedverneombod, Eldreråd, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, Samarbeidsorgan skulane, barnehagane og Helse og Omsorg, Ungdomsrådet, Fokehelserådet, Kommunestyret, Driftsutvalet.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 05.02.2014
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering