Publisert 25.03.2019
Hjorter.jpg

Forvaltningsplan for hjort 2018 – 2022 i Selje kommune vart I medhald av Forskrift om forvaltning av hjortevilt FOR-2016-01-08-12 § 3, vedteken 06.06.2018.

De kan lese plandokumenta her
 

Publisert 19.03.2019
Leikanger.jpg

Alle stader har sin eigen karakter (særpreg og eigenart), forma av historia, naturen, kulturen og folket. I landskapet ligg mykje av identiteten og styrken til staden.

Det er høve til å kome med innspel til analysen t.o.m 23.04.2019 og den skal fastsetjast av formannskap og kommunestyre i mai. Saman med innspel frå folkemøte 18.03.2019, utgjer stadanalysen kunnskapsgrunnlaget for ny sentrumsplan for Leikanger. Innspel kan du sende til post@selje.kommune.no

Her kan du lese stadanalyse for Leikanger (PDF, 10 MB)

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering